Back to Khoá học

Data Science Bootcamp

0% Hoàn thành
0/0 Bài
 1. Phần 1: Tổng quan về AI & Lập trình Python

  1.1: Tổng quan về Data Science và khóa học
 2. 1.2: Thực hành tạo môi trường
 3. 1.3: Giới thiệu chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình Python
 4. 1.4: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python
 5. 1.5: Thực hành 1 - Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python
 6. 1.6: Thực hành 2 - Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python
 7. 1.7: Vòng lặp (If-else, for-else, while-else)
 8. 1.8: Thực hành 1 - Vòng lặp (If-else, for-else, while-else)
 9. 1.9: Thực hành 2 - Vòng lặp (If-else, for-else, while-else)
 10. 1.10: Kiểu dữ liệu chuỗi, dictionary, danh sách
 11. 1.11: Thực hành 1 - Kiểu dữ liệu chuỗi, dictionary, danh sách
 12. 1.12: Thực hành 2 - Kiểu dữ liệu chuỗi, dictionary, danh sách
 13. 1.13: Hàm cơ bản trong Python
 14. 1.14: Thực hành 1 - Hàm cơ bản trong Python
 15. 1.15: Thực hành 2 - Hàm cơ bản trong Python
 16. 1.16: Lập trình hướng đối tượng - Phần 1
 17. 1.17: Thực hành 1 - Lập trình hướng đối tượng - Phần 1
 18. 1.18: Thực hành 2 - Lập trình hướng đối tượng - Phần 1
 19. 1.19: Lập trình hướng đối tượng - Phần 2
 20. 1.20: Thực hành 1 - Lập trình hướng đối tượng - Phần 2
 21. 1.21: Thực hành 2 - Lập trình hướng đối tượng - Phần 2
 22. 1.22: Pandas, Numpy
 23. 1.23: Thực hành 1 - Pandas, Numpy
 24. 1.24: Thực hành 2 - Pandas, Numpy
 25. Phần 2: Toán học nền tảng dành cho Khoa học dữ liệu
  2.1. Ôn tập Đại số tuyến tính
 26. 2.3: Ôn tập Giải tích
 27. 2.3: Gradient Descent
 28. 2.4: Thuật toán truyền ngược
 29. 2.5: Bài toán hồi quy tuyến tính
 30. 2.6: Bài toán hồi quy logistic
 31. 2.7: Ôn tập Xác suất thống kê
 32. 2.8: Ước lượng tham số - Phần 1
 33. 2.9: Ước lượng tham số - Phần 2
 34. 2.10: Lý thuyết thông tin - Phần 1
 35. 2.11: Lý thuyết thông tin - Phần 2
 36. Phần 3: Thu thập, trực quan hoá và xử lý dữ liệu
  3.1: Giới thiệu về thu thập dữ liệu qua Internet
 37. 3.2: Thực hành thu thập dữ liệu qua Internet
 38. 3.4: Bài tập thực hành thu thập dữ liệu qua Internet
 39. 3.5: Thu thập dữ liệu trong trang web tĩnh
 40. 3.6: Thực hành thu thập dữ liệu trong trang web tĩnh
 41. 3.7: Quiz thu thập dữ liệu trong trang web tĩnh
 42. Quiz: Thu thập dữ liệu trong trang web tĩnh
 43. 3.8: Bài tập thực hành thu thập dữ liệu trong trang web tĩnh
 44. 3.9: Giới thiệu trực quan hóa dữ liệu
 45. Quiz: Giới thiệu trực quan hóa dữ liệu dữ liệu
 46. 3.10: Quiz trực quan hóa dữ liệu
 47. 3.11: Biểu đồ phân phối
 48. 3.11: Thực hành biểu đồ phân phối
 49. Quiz: Biểu đồ phân phối
 50. 3.12: Quiz biểu đồ phân phối
 51. 3.13: Bài tập thực hành biểu đồ phân phối
 52. 3.14: Biểu đồ thể hiện quan hệ tương quan
 53. 3.15: Thực hành biểu đồ thể hiện quan hệ tương quan
 54. 3.16: Quiz biểu đồ thể hiện quan hệ tương quan
 55. 3.17: Bài tập thực hành biểu đồ thể hiện quan hệ tương quan
 56. 3.18: Biểu đồ chu kỳ và Timeseries
 57. 3.19: Thực hành biểu đồ chu kỳ và Timeseries
 58. 3.20: Quiz biểu đồ chu kỳ và Timeseries
 59. 3.21: Bài tập thực hành biểu đồ chu kỳ và Timeseries
 60. 3.22: Quy trình xử lý dữ liệu
 61. 3.23: Quiz quy trình xử lý dữ liệu
 62. 3.24: Phương pháp phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)
 63. 3.25: Thực hành phương pháp phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)
 64. 3.26: Quiz phương pháp phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)
 65. 3.27: Bài tập thực hành phương pháp phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)
 66. 3.28: Xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến
 67. 3.29: Thực hành xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến
 68. 3.30: Quiz xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến
 69. 3.31: Bài tập thực hành xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến
 70. 3.32: Xử lý dữ liệu khiếm khuyết
 71. 4.1: Dữ liệu có cấu trúc và Factor Analysis
 72. Phần 4: Trích trọn đặc trưng (Feature Engineering)
  4.2: Thực hành dữ liệu có cấu trúc và Factor Analysis
 73. 4.3: Quiz dữ liệu có cấu trúc và Factor Analysis
 74. 4.4: Bài tập thực hành dữ liệu có cấu trúc và Factor Analysis
 75. 4.5: Các kĩ thuật thường sử dụng trong feature engineering - Phần 1
 76. 4.6: Thực hành các kĩ thuật thường sử dụng trong feature engineering - Phần 1
 77. 4.7: Quiz các kĩ thuật thường sử dụng trong feature engineering - Phần 1
 78. 4.8: Bài tập thực hành các kĩ thuật thường sử dụng trong feature engineering - Phần 1
 79. 5.1: Kỹ thuật phân tích cụm
 80. Phần 5: Mô hình máy học (Machine Learning) trong Khoa học dữ liệu
  5.2: Thực hành kỹ thuật phân tích cụm
 81. 5.3: Quiz kỹ thuật phân tích cụm
 82. 5.4: Bài tập thực hành kỹ thuật phân tích cụm
 83. 5.5: Phương pháp phân tích cụm thường dùng
 84. 5.6: Thực hành phương pháp phân tích cụm thường dùng
 85. 5.7: Quiz phương pháp phân tích cụm thường dùng
 86. 5.6: Bài tập thực hành phương pháp phân tích cụm thường dùng
 87. 5.7: Mô hình hồi quy tuyến tính
 88. 5.8: Thực hành mô hình hồi quy tuyến tính
 89. 5.9: Quiz mô hình hồi quy tuyến tính
 90. 5.10: Bài tập thực hành mô hình hồi quy tuyến tính
 91. 5.11: Mô hình cây trong phân tích hồi quy
 92. 5.12: Thực hành mô hình cây trong phân tích hồi quy
 93. 5.14: Bài tập thực hành mô hình cây trong phân tích hồi quy
 94. 5.15: Vấn đề thường gặp trong mô hình máy học
 95. 5.16: Thực hành vấn đề thường gặp trong mô hình máy học
 96. 5.16: Bài tập thực hành vấn đề thường gặp trong mô hình máy học
 97. 5.17: Mô hình gộp ensemble trong phân tích hồi quy - Phần 1
 98. 5.18: Thực hành mô hình gộp ensemble trong phân tích hồi quy - Phần 1
 99. 5.19: Quiz mô hình gộp ensemble trong phân tích hồi quy - Phần 1
 100. 5.20: Bài tập thực hành mô hình gộp ensemble trong phân tích hồi quy - Phần 1
 101. 5.21: Mô hình phân loại và ứng dụng từ máy học tới thực tế
 102. 5.22: Thực hành mô hình phân loại và ứng dụng từ máy học tới thực tế
 103. 5.23: Quiz mô hình phân loại và ứng dụng từ máy học tới thực tế
 104. 5.24: Bài tập thực hành mô hình phân loại và ứng dụng từ máy học tới thực tế
 105. 5.25: Mô hình phân loại và ứng dụng từ máy học tới thực tế
 106. 5.26: Thực hành mô hình phân loại và ứng dụng từ máy học tới thực tế
 107. 5.27: Quiz mô hình phân loại và ứng dụng từ máy học tới thực tế
 108. 5.28: Bài tập thực hành mô hình phân loại và ứng dụng từ máy học tới thực tế
 109. 5.29: Phương pháp đánh giá mô hình phân loại
 110. 5.30: Thực hành phương pháp đánh giá mô hình phân loại
 111. 5.31: Quiz phương pháp đánh giá mô hình phân loại
 112. 5.32: Bài tập thực hành phương pháp đánh giá mô hình phân loại
 113. 5.33: Mô hình cây trong bài toán phân loại
 114. 5.34: Thực hành mô hình cây trong bài toán phân loại
 115. 5.35: Quiz mô hình cây trong bài toán phân loại
 116. 5.36: Bài tập thực hành mô hình cây trong bài toán phân loại
 117. 5.37: Mô hình ensemble trong bài toán phân loại
 118. 5.38: Thực hành mô hình ensemble trong bài toán phân loại
 119. 5.39: Thực hành mô hình ensemble trong bài toán phân loại
 120. 5.40: Quiz mô hình ensemble trong bài toán phân loại
 121. 5.41: Bài tập thực hành mô hình ensemble trong bài toán phân loại
 122. 5.43: Cross validation
 123. 5.44: Thực hành Cross validation
 124. 5.45: Quiz Cross validation
 125. 5.46: Bài tập thực hành Cross validation
 126. 5.47: Hyperparameter tuning - Phần 1
 127. 5.48: Thực hành Hyperparameter tuning - Phần 1
 128. 5.49: Quiz Hyperparameter tuning - Phần 1
 129. 5.50: Bài tập thực hành Hyperparameter tuning - Phần 1
 130. 6.1: Đồ án tốt nghiệp
 131. 6.2: Quiz đồ án tốt nghiệp
 132. 6.3: Thực hành đồ án tốt nghiệp
 133. Chủ đề 6: Dự án
  6.4: Bài tập thực hành đồ án tốt nghiệp
 134. 6.5: Thuyết trình đồ án tốt nghiệp
Bài học 1 of 134
Đang học

1.1: Tổng quan về Data Science và khóa học