Nội dung Khoá học

Phần 1: Tổng quan về AI & Lập trình Python

Phần 2: Toán học nền tảng dành cho Khoa học dữ liệu
Phần 3: Thu thập, trực quan hoá và xử lý dữ liệu
Phần 4: Trích trọn đặc trưng (Feature Engineering)
Phần 5: Mô hình máy học (Machine Learning) trong Khoa học dữ liệu
Chủ đề 6: Dự án
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 134 Bài học