Back to Khoá học

Thu thập, khám phá, xử lý và phân tích dữ liệu

0% Hoàn thành
0/0 Bài
 1. Chương 1: Ôn tập kĩ năng cơ bản trong lập trình bằng python

  1.1: Các kĩ năng cơ bản trong Python
 2. Quiz: Các kĩ năng cơ bản trong Python
 3. Code thực hành: Các kỹ năng cơ bản trong Python
 4. 1.2: Độ phức tạp trong Python
 5. Quiz: Độ phức tạp trong Python
 6. Code thực hành: Độ phức tạp trong Python
 7. 1.3: Bài tập thực hành
 8. CHƯƠNG 2: Xử lý các dữ liệu căn bản
  2.1: Giới thiệu về các dữ liệu căn bản
 9. Quiz: Giới thiệu về các dữ liệu căn bản
 10. 2.2: Xử lí văn bản dữ liệu chữ
 11. Quiz: Xử lí văn bản dữ liệu chữ
 12. Code thực hành: Xử lí văn bản dữ liệu chữ
 13. Lời giải code thực hành: Xử lí văn bản dữ liệu chữ
 14. 2.3: Xử lí dữ liệu hình ảnh
 15. Quiz: Xử lí dữ liệu hình ảnh
 16. Code thực hành: Xử lí dữ liệu hình ảnh
 17. Lời giải code thực hành: Xử lí dữ liệu hình ảnh
 18. 2.4: Xử lí dữ liệu video
 19. Quiz: Xử lí dữ liệu video
 20. Code thực hành: Xử lí dữ liệu video
 21. 2.5: Xử lí dữ liệu bảng
 22. Quiz: Xử lí dữ liệu bảng
 23. Code thực hành: Xử lí dữ liệu bảng
 24. 2.6: Xử lí dữ liệu âm thanh
 25. Quiz: Xử lí dữ liệu âm thanh
 26. Code thực hành: Xử lí dữ liệu âm thanh
 27. CHƯƠNG 3: Thu thập dữ liệu từ Internet
  3.1: Giới thiệu về thu thập dữ liệu từ Internet
 28. Quiz: Giới thiệu về thu thập dữ liệu từ Internet
 29. Code thực hành: Giới thiệu về thu thập dữ liệu từ Internet
 30. 3.2: Thu thập dữ liệu trong trang web tĩnh
 31. Quiz: Thu thập dữ liệu trong trang web tĩnh
 32. Code thực hành: Thu thập dữ liệu trong trang web tĩnh
 33. 3.3: Thu thập dữ liệu trong trang web động
 34. Quiz: Thu thập dữ liệu trong trang web động
 35. Code thực hành: Thu thập dữ liệu trong trang web động
 36. 3.4: Các kĩ thuật nâng cao
 37. Quiz: Các kĩ thuật nâng cao
 38. Code thực hành: Các kĩ thuật nâng cao
 39. Chương 4: Trực quan hoá dữ liệu
  4.1: Giới thiệu trực quan hóa dữ liệu dữ liệu
 40. Quiz: Giới thiệu trực quan hóa dữ liệu dữ liệu
 41. Code thực hành: Giới thiệu trực quan hóa dữ liệu dữ liệu
 42. 4.2: Biểu đồ phân phối
 43. Quiz: Biểu đồ phân phối
 44. Code thực hành: Biểu đồ phân phối
 45. 4.3: Biểu đồ thể hiện quan hệ tương quan
 46. Quiz: Biểu đồ thể hiện quan hệ tương quan
 47. Code thực hành: Biểu đồ thể hiện quan hệ tương quan
 48. 4.4: Biểu đồ thứ hạng
 49. Quiz: Biểu đồ thứ hạng
 50. Code thực hành: Biểu đồ thứ hạng
 51. 4.5: Biểu đồ thành phần và Biểu đồ giao thoa
 52. Quiz: Biểu đồ thành phần và Biểu đồ giao thoa
 53. Code thực hành: Biểu đồ thành phần và Biểu đồ giao thoa
 54. 4.6: Biểu đồ chu kỳ và Time series
 55. Quiz: Biểu đồ chu kỳ và Time series
 56. Code thực hành: Biểu đồ chu kỳ và Time series
 57. 4.7: Biểu đồ không gian địa lý
 58. Quiz: Biểu đồ không gian địa lý
 59. Code thực hành: Biểu đồ không gian địa lý
 60. 4.8: Kỹ thuật để tạo nên một biểu đồ tốt trong trực quan hóa dữ liệu
 61. Quiz: Kỹ thuật để tạo nên một biểu đồ tốt trong trực quan hóa dữ liệu
 62. 4.9: Bài tập thực hành
 63. Code thực hành: Bài tập thực hành
 64. Chương 5: Phân tích dữ liệu thăm dò
  5.1: Giới thiệu về phân tích và thăm dò dữ liệu
 65. Quiz: Giới thiệu về phân tích và thăm dò dữ liệu
 66. 5.2: Phương pháp phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)
 67. Quiz: Phương pháp phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)
 68. Code thực hành: Phương pháp phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)
 69. 5.3: Kỹ thuật phân tích cụm
 70. Quiz: Kỹ thuật phân tích cụm
 71. Code thực hành: Kỹ thuật phân tích cụm
 72. 5.4: Phương pháp phân tích cụm thường dùng
 73. Quiz: Phương pháp phân tích cụm thường dùng
 74. Code thực hành: Phương pháp phân tích cụm thường dùng
 75. 5.5: Phương pháp phân tích cụm đặc biệt
 76. Quiz: Phương pháp phân tích cụm đặc biệt
 77. Code thực hành: Phương pháp phân tích cụm đặc biệt
 78. 5.6: Bài tập thực hành
 79. Chương 6: Kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu
  6.1: Quy trình xử lý dữ liệu
 80. Quiz: Quy trình xử lý dữ liệu
 81. 6.2: Xử lý dữ liệu thô
 82. Quiz: Xử lý dữ liệu thô
 83. Code thực hành: Xử lý dữ liệu thô
 84. 6.3: Quy trình tiền xử lý dữ liệu
 85. Quiz: Quy trình tiền xử lý dữ liệu
 86. 6.4: Xử lý dữ liệu khiếm khuyết
 87. Quiz: Xử lý dữ liệu khiếm khuyết
 88. Code thực hành: Xử lý dữ liệu khiếm khuyết
 89. 6.5: Xử lý dữ liệu có phương sai thấp hoặc hệ số tương quan cao
 90. Quiz: Xử lý dữ liệu có phương sai thấp hoặc hệ số tương quan cao
 91. Code thực hành: Xử lý dữ liệu có phương sai thấp hoặc hệ số tương quan cao
 92. 6.6: Bài tập thực hành
 93. Code thực hành: Bài tập thực hành
 94. Chương 7: Máy học trong tiền xử lý dữ liệu
  7.1: Xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến
 95. Quiz: Xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến
 96. Code thực hành: Xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến
 97. 7.2: Xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến phần 2
 98. Quiz: Xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến phần 2
 99. Code thực hành: Xử lý dữ liệu khuyết với kỹ thuật đa biến phần 2
 100. 7.3: Bài tập thực hành
 101. Code thực hành: Bài tập thực hành
 102. Chương 8: Kỹ thuật chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu
  8.1: Kỹ thuật chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu
 103. Quiz: Kỹ thuật chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu
 104. 8.2: Chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu với dữ liệu số
 105. Quiz: Chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu với dữ liệu số
 106. Code thực hành: Chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu với dữ liệu số
 107. 8.3: Chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu với dữ liệu lập nhóm
 108. Quiz: Chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu với dữ liệu lập nhóm
 109. Code thực hành: Chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu với dữ liệu lập nhóm
 110. 8.4: Chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh và văn bản
 111. Quiz: Chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh và văn bản
 112. Code thực hành: Chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh và văn bản
 113. 8.5: Bài tập thực hành
 114. Code thực hành: Bài tập thực hành
Bài học 1 of 114
Đang học

1.1: Các kĩ năng cơ bản trong Python


Bạn hãy khám phá Python cùng DevUP nhé.