Thu thập, khám phá, xử lý và phân tích dữ liệu

Nội dung Khoá học

Chương 1: Ôn tập kĩ năng cơ bản trong lập trình bằng python

CHƯƠNG 2: Xử lý các dữ liệu căn bản
CHƯƠNG 3: Thu thập dữ liệu từ Internet
Chương 4: Trực quan hoá dữ liệu
Chương 5: Phân tích dữ liệu thăm dò
Chương 6: Kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu
Chương 7: Máy học trong tiền xử lý dữ liệu
Chương 8: Kỹ thuật chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 114 Bài học