Bài học 1 of 0
Đang học

Phương pháp phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)

# This will get executed each time the exercise gets initialized b = 6
Use the assignment operator (<-) to create the variable a.