Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cơ bản

Người học được trang bị các kiến thức cơ bản về NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) bằng cách sử dụng các mô hình học máy cơ bản, gồm:

  • Mô tả được các khái niệm cơ bản của NLP
  • Tiếp cận được các bài toán cơ bản của NLP: xử lý dữ liệu, mô hình ngôn ngữ, phân lớp, xử lý tiếng nói, …
  • Áp dụng được các kiến thức đã học để lập trình giải quyết một số bài toán trong thực tế.

Nội dung Khoá học

Chưa tham gia
5.000.000 ₫

Khoá học bao gồm

  • 40 Bài học