Tổng quan về AI & Máy học

Trong khoá học này học viên sẽ được cung cấp các khái niệm trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI Intelligence), Lĩnh vực Máy học (Machine Learning), các mô hình cơ bản của Máy học cũng như vị trí của các mô hình máy học trong Hệ thống công nghệ thông tin.

Miễn phí trọn đời

Khoá học bao gồm

  • 9 Bài học