Tiếng Anh dành cho người mất gốc

Khóa học cung cấp những kiến thức toàn diện, từ từ vựng tới ngữ pháp nhằm mục tiêu giúp học viện hoàn thiện tiếng Anh cơ bản (tương đương trình độ TOEIC 450), tạo nền tảng vững vàng cho học viên tiếp tục học lên tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Nội dung Khoá học

Unit 1: Describing people

Unit 2: Verbs
Unit 3: Describing objects
Unit 4: Describing nature Auxiliary verbs
Unit 5: Questioning with Who/Where
Unit 6: Passive voice
Unit 7: Questioning with When/Which
Unit 8: Nouns
Unit 9: Why/Who/What
Unit 10: Subject – Verb agreements
Unit 11 – Yes/No Question
Unit 12 – Tenses
Unit 13 - Alternative Question
Unit 14 - Adjectives (Tính từ)
Unit 15 - In a company
Unit 16 - Adverbs
UNIT 17: SHOPPING CONVERSATION
UNIT 18: Conjunction & preposition
UNIT 19: In a bank (Basic)
Unit 20:In A Bank (Advanced)
Unit 21:Announcement (Basic)
Unit 22: Announcement (Advanced)
Unti 23: Email
Unit 24: Advertising
Unit 25: In a restaurant
Chưa tham gia
hoặc999.000 ₫

Khoá học bao gồm

  • 574 Bài học