Thử thách Lập trình Python – Miễn phí

Trong khoá học này học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản tới nâng cao về lập trình bằng ngôn ngữ Python cũng như được thực hành các kiến thức đã học thông qua làm bài tập và dự án trong khoá học. Nắm vững những kiến thức này là tiền đề quan trọng giúp học viên tiếp thu được kiến thức những học phần sau một cách hiệu quả.

Nội dung Khoá học

THỬ THÁCH NGÀY 1: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

THỬ THÁCH NGÀY 2: CÁC KHÁI NIỆM & KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN
THỬ THÁCH NGÀY 3: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN
THỬ THÁCH NGÀY 4: CẤU TRÚC DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 5: LÀM VIỆC VỚI THƯ VIỆN PANDAS
THỬ THÁCH NGÀY 6: CẤU TRÚC & CÁC THAO TÁC VỚI DATAFRAME
THỬ THÁCH NGÀY 7: SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC PHỔ BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 8: KẾT HỢP CÁC DATAFRAME
THỬ THÁCH NGÀY 9: VẼ ĐỒ THỊ VỚI DATAFRAME
THỬ THÁCH NGÀY 10: LÀM VIỆC VỚI DASK
THỬ THÁCH NGÀY 11: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP)
THỬ THÁCH NGÀY 12: ĐỊNH NGHĨA VỀ LỚP (CLASS)
THỬ THÁCH NGÀY 13: PHẠM VI (SCOPE) VÀ NAMESPACE
THỬ THÁCH NGÀY 14: THUỘC TÍNH (PROPERTY)
THỬ THÁCH NGÀY 15: KẾ THỪA (INHERITANCE)
THỬ THÁCH NGÀY 16: ĐA HÌNH (POLYMORPHISM)
THỬ THÁCH NGÀY 17: ITERATORS VÀ GENERATORS
THỬ THÁCH NGÀY 18: KIỂM THỬ CHỨC NĂNG (UNIT TEST)
THỬ THÁCH NGÀY 19: MOCK TESTING
THỬ THÁCH NGÀY 20: THƯ VIỆN PYTEST
THỬ THÁCH NGÀY 21: LOGS TRONG PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 22: LƯU TRỮ LOGS
THỬ THÁCH NGÀY 23: GIỚI THIỆU VỀ MODULE, PACKAGE TRONG PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 24: ĐÓNG GÓI CHƯƠNG TRÌNH PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 25: TẠO DOCUMENTATIONS BẰNG SPHINX
THỬ THÁCH NGÀY 26: THREADING TRONG PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 27: THREADING TRONG PYTHON (PHẦN 2)
THỬ THÁCH NGÀY 28: MULTIPROCESSING TRONG PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 29: TỔNG QUAN VỀ NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 30: LÀM VIỆC VỚI VECTOR TRONG NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 31: GIÁ TRỊ NGẪU NHIÊN VÀ THỐNG KÊ TRONG NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 32: LÀM VIỆC VỚI MA TRẬN TRONG NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 33: BROADCASTING VÀ INDEXING NÂNG CAO
THỬ THÁCH NGÀY 34: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CĂN BẢN VỚI NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 35: LÀM VIỆC VỚI NDARRAYS TRONG NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 36: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NÂNG CAO VỚI NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 37: TỔNG QUAN VỀ FASTAPI
THỬ THÁCH NGÀY 38: XÁC THỰC DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ
THỬ THÁCH NGÀY 39: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG SQLMODEL
THỬ THÁCH NGÀY 40: XÁC THỰC VÀ ỦY QUYỀN TRONG FASTAPI
THỬ THÁCH NGÀY 41: VIEWS VÀ URLS PATTERN
THỬ THÁCH NGÀY 42: DATABASE VÀ MODELS
THỬ THÁCH NGÀY 43: TEMPLATE, STATIC FILE VÀ SITE DESIGN
THỬ THÁCH NGÀY 44: FORM, AUTHENTICATION VÀ CLASS BASED VIEWS
THỬ THÁCH NGÀY 45: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
THỬ THÁCH NGÀY 46: MẢNG (ARRAY) VÀ DANH SÁCH (LIST)
THỬ THÁCH NGÀY 47: DANH SÁCH LIÊN KẾT (LINKED LIST)
THỬ THÁCH NGÀY 48: NGĂN XẾP (STACK)
THỬ THÁCH NGÀY 49: HÀNG ĐỢI (QUEUE)
THỬ THÁCH NGÀY 50: THUẬT TOÁN SẮP XẾP (SORTING) CƠ BẢN
THỬ THÁCH NGÀY 51: THUẬT TOÁN SẮP XẾP (SORTING) NÂNG CAO
THỬ THÁCH NGÀY 52: TÌM KIẾM TUẦN TỰ VÀ NHỊ PHÂN
THỬ THÁCH NGÀY 53: BẢNG BĂM (MAPPING VÀ HASHING)
THỬ THÁCH NGÀY 54: THUẬT TOÁN ĐỆ QUY
THỬ THÁCH NGÀY 55: CÂY VÀ CÂY NHỊ PHÂN
THỬ THÁCH NGÀY 56: CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM
THỬ THÁCH NGÀY 57: CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG
THỬ THÁCH NGÀY 58: ĐỒ THỊ (GRAPH) VÀ BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ
THỬ THÁCH NGÀY 59: CÁC THUẬT TOÁN DUYỆT ĐỒ THỊ
THỬ THÁCH NGÀY 60: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
THỬ THÁCH NGÀY 61: BÀI TOÁN CÂY KHUNG NHỎ NHẤT
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 179 Bài học
  • 1 Quiz