Thử thách chinh phục Toán ngành CNTT – Miễn phí

Nội dung Khoá học

THỬ THÁCH NGÀY 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

THỬ THÁCH NGÀY 2: VECTOR
THỬ THÁCH NGÀY 3: BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 4: MA TRẬN
THỬ THÁCH NGÀY 5: GIỚI THIỆU VỀ GIẢI TÍCH
THỬ THÁCH NGÀY 6: HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN
THỬ THÁCH NGÀY 7: ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN
THỬ THÁCH NGÀY 8: TÍCH PHÂN VÀ NGUYÊN HÀM
THỬ THÁCH NGÀY 9: SƠ LƯỢC VỀ HÀM HAI BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 10: GIỚI THIỆU VỀ XÁC XUẤT THỐNG KÊ
THỬ THÁCH NGÀY 11: BẢN CHẤT CỦA XÁC XUẤT
THỬ THÁCH NGÀY 12: XÁC XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
THỬ THÁCH NGÀY 13: BẢN CHẤT CỦA THỐNG KÊ
THỬ THÁCH NGÀY 14: MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN TRONG THỐNG KÊ
THỬ THÁCH NGÀY 15: ĐẠI LƯƠNG VÔ HƯỚNG, VECTOR, MA TRẬN VÀ TENSOR
THỬ THÁCH NGÀY 16: TỔ HỢP TUYẾN TÍNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 17: ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH VÀ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 18: CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU
THỬ THÁCH NGÀY 19: BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH, NULL VÀ RANGE
THỬ THÁCH NGÀY 20: MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN
THỬ THÁCH NGÀY 21: PHÉP NHÂN MA TRẬN VÀ MA TRẬN KHẢ NGHỊCH
THỬ THÁCH NGÀY 22: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI MA TRẬN
THỬ THÁCH NGÀY 23: HẠNG CỦA MA TRẬN
THỬ THÁCH NGÀY 24: MA TRẬN BẬC THANG
THỬ THÁCH NGÀY 25: GÓC NHÌN KHÁC VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 26: ĐỊNH THỨC
THỬ THÁCH NGÀY 27: CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC
THỬ THÁCH NGÀY 28: TRỊ RIÊNG VÀ VECTOR RIÊNG
THỬ THÁCH NGÀY 29: CHÉO HOÁ MA TRẬN
THỬ THÁCH NGÀY 30: TÍCH TRONG VÀ CHUẨN
THỬ THÁCH NGÀY 31: HỆ TRỰC CHUẨN VÀ MA TRẬN TRỰC GIAO
THỬ THÁCH NGÀY 32: PHÂN TÍCH MA TRẬN THÀNH NHÂN TỬ
THỬ THÁCH NGÀY 33: PHÂN TÍCH SUY BIẾN (SINGULAR VALUE DECOMPOSITION)
THỬ THÁCH NGÀY 34: HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN
THỬ THÁCH NGÀY 35: MỞ ĐẦU VỀ ĐẠO HÀM
THỬ THÁCH NGÀY 36: ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN
THỬ THÁCH NGÀY 37: TÍNH CHẤT CỦA ĐẠO HÀM
THỬ THÁCH NGÀY 38: ĐẠO HÀM TRONG TỐI ƯU HOÁ
THỬ THÁCH NGÀY 39: MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
THỬ THÁCH NGÀY 40: NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN
THỬ THÁCH NGÀY 41: TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN HÀM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM
THỬ THÁCH NGÀY 42: ĐẠO HÀM CỦA HÀM NHIỀU BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 43: ĐẠO HÀM CỦA MA TRẬN
THỬ THÁCH NGÀY 44: TÍCH PHÂN BỘI
THỬ THÁCH NGÀY 45: TỐI ƯU HOÁ HÀM NHIỀU BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 46: GRADIENT DESCENT
THỬ THÁCH NGÀY 47: PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE
THỬ THÁCH NGÀY 48: KHAI TRIỂN TAYLOR
THỬ THÁCH NGÀY 49: THUẬT TOÁN LAN TRUYỀN NGƯỢC
THỬ THÁCH NGÀY 50: BÀI TOÁN HỒI QUY TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 51: BÀI TOÁN HỒI QUY LOGISTIC
THỬ THÁCH NGÀY 52: BÀI TOÁN MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO
THỬ THÁCH NGÀY 53: HOÁN VỊ, TỔ HỢP, CHỈNH HỢP
THỬ THÁCH NGÀY 54: CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
THỬ THÁCH NGÀY 55: XÁC SUẤT VÀ XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
THỬ THÁCH NGÀY 56: CÔNG THỨC BAYES
THỬ THÁCH NGÀY 57: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
THỬ THÁCH NGÀY 58: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN
THỬ THÁCH NGÀY 59: CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC
THỬ THÁCH NGÀY 60: CÁC PHÂN PHỐI THÔNG DỤNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC
THỬ THÁCH NGÀY 61: LUẬT PHÂN PHỐI CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN NHIỀU CHIỀU
THỬ THÁCH NGÀY 62: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU
THỬ THÁCH NGÀY 63: HÀM CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN
THỬ THÁCH NGÀY 64: CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN VÀ LUẬT SỐ LỚN
THỬ THÁCH NGÀY 65: MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THƯỜNG GẶP TRONG KIỂM ĐỊNH
THỬ THÁCH NGÀY 66: MẪU VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ
THỬ THÁCH NGÀY 67: MẪU NGẪU NHIÊN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU
1 trên 2
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 240 Bài học