Thử thách chinh phục AI trong Y sinh (Biomedical)

Nội dung Khoá học

THỬ THÁCH NGÀY 1: GIỚI THIỆU VỀ MÁY HỌC & HỌC SÂU

THỬ THÁCH NGÀY 2: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 3: LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN (P2)
THỬ THÁCH NGÀY 4,5: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
THỬ THÁCH NGÀY 6: DỰ ÁN 01
THỬ THÁCH NGÀY 7: PANDAS
THỬ THÁCH NGÀY 8: NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 9: DỰ ÁN 02
THỬ THÁCH NGÀY 10: HIỂU VỀ DỮ LIỆU (DATA)
THỬ THÁCH NGÀY 11: XỬ LÝ DỮ LIỆU CHỮ
THỬ THÁCH NGÀY 12: XỬ LÝ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH
THỬ THÁCH NGÀY 13: XỬ LÝ DỮ LIỆU VIDEO
THỬ THÁCH NGÀY 14: XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢNG
THỬ THÁCH NGÀY 15: XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH
THỬ THÁCH NGÀY 16: THU THẬP DỮ LIỆU TRÊN INTERNET
THỬ THÁCH NGÀY 17: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB TĨNH
THỬ THÁCH NGÀY 18: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB ĐỘNG
THỬ THÁCH NGÀY 19: CÁC KỸ THUẬT THU THẬP DỮ LIỆU NÂNG CAO
THỬ THÁCH NGÀY 20: GIỚI THIỆU TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 21: BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI
THỬ THÁCH NGÀY 22: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN QUAN HỆ TƯƠNG QUAN
THỬ THÁCH NGÀY 23: BIỂU ĐỒ THỨ HẠNG
THỬ THÁCH NGÀY 24: BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN VÀ BIỂU ĐỒ GIAO THOA
THỬ THÁCH NGÀY 25: BIỂU ĐỒ CHU KỲ VÀ TIMESERIES
THỬ THÁCH NGÀY 26: BIỂU ĐỒ KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ
THỬ THÁCH NGÀY 27: KỸ THUẬT ĐỂ TẠO NÊN MỘT BIỂU ĐỒ TỐT TRONG TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 28: ÔN TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 29: ÔN TẬP GIẢI TÍCH
THỬ THÁCH NGÀY 30: GRADIENT DESCENT VÀ THUẬT TOÁN TRUYỀN NGƯỢC
THỬ THÁCH NGÀY 31: BÀI TOÁN HỒI QUY TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 32: BÀI TOÁN HỒI QUY LOGISTIC
THỬ THÁCH NGÀY 33: ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ
THỬ THÁCH NGÀY 34: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
THỬ THÁCH NGÀY 35: LÝ THUYẾT THÔNG TIN
THỬ THÁCH NGÀY 35: LÝ THUYẾT THÔNG TIN
THỬ THÁCH NGÀY 36: TỔNG QUAN VỀ MÁY HỌC
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 194 Bài học