Thử thách 100 ngày chinh phục Trí tuệ nhân tạo (AI)-Miễn phí

Nội dung Khoá học

THỬ THÁCH NGÀY 0: THỬ THÁCH KHỞI ĐỘNG

THỬ THÁCH NGÀY 1: GIỚI THIỆU VỀ MÁY HỌC & HỌC SÂU
THỬ THÁCH NGÀY 2: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 3: LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN (P2)
THỬ THÁCH NGÀY 4,5: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
THỬ THÁCH NGÀY 6: DỰ ÁN 01
THỬ THÁCH NGÀY 7: PANDAS
THỬ THÁCH NGÀY 8: NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 9: DỰ ÁN 02
THỬ THÁCH NGÀY 10: HIỂU VỀ DỮ LIỆU (DATA)
THỬ THÁCH NGÀY 11: XỬ LÝ DỮ LIỆU CHỮ
THỬ THÁCH NGÀY 12: XỬ LÝ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH
THỬ THÁCH NGÀY 13: XỬ LÝ DỮ LIỆU VIDEO
THỬ THÁCH NGÀY 14: XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢNG
THỬ THÁCH NGÀY 15: THU THẬP DỮ LIỆU TRÊN INTERNET
THỬ THÁCH NGÀY 16: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB TĨNH
THỬ THÁCH NGÀY 17: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB ĐỘNG
THỬ THÁCH NGÀY 18: CÁC KỸ THUẬT THU THẬP DỮ LIỆU NÂNG CAO
THỬ THÁCH NGÀY 19: DỰ ÁN 03
THỬ THÁCH NGÀY 20: GIỚI THIỆU TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 21: BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI
THỬ THÁCH NGÀY 22: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN QUAN HỆ TƯƠNG QUAN
THỬ THÁCH NGÀY 23: BIỂU ĐỒ THỨ HẠNG
THỬ THÁCH NGÀY 24: BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN VÀ BIỂU ĐỒ GIAO THOA
THỬ THÁCH NGÀY 25: BIỂU ĐỒ CHU KỲ VÀ TIMESERIES
THỬ THÁCH NGÀY 26: BIỂU ĐỒ KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ
THỬ THÁCH NGÀY 27: KỸ THUẬT ĐỂ TẠO NÊN MỘT BIỂU ĐỒ TỐT TRONG TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 28: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH VÀ THĂM DÒ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 29: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THĂM DÒ (EDA)
THỬ THÁCH NGÀY 30: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CỤM
THỬ THÁCH NGÀY 31: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM THƯỜNG DÙNG
THỬ THÁCH NGÀY 32: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM ĐẶC BIỆT
THỬ THÁCH NGÀY 33: DỰ ÁN 04
THỬ THÁCH NGÀY 34: QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 35: XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ
THỬ THÁCH NGÀY 36: QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 37: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHIẾM KHUYẾT
THỬ THÁCH NGÀY 38: XỬ LÝ DỮ LIỆU CÓ PHƯƠNG SAI THẤP
THỬ THÁCH NGÀY 39: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHUYẾT VỚI KỸ THUẬT ĐA BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 40: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHUYẾT VỚI KỸ THUẬT ĐA BIẾN PHẦN 2
THỬ THÁCH NGÀY 41: GIỚI THIỆU VỀ CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 42: CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU VỚI DỮ LIỆU SỐ
THỬ THÁCH NGÀY 43: CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU VỚI DỮ LIỆU LẬP NHÓM
THỬ THÁCH NGÀY 44: CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH VÀ VĂN BẢN
THỬ THÁCH NGÀY 45: DỰ ÁN 06
THỬ THÁCH NGÀY 46: ÔN TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 47: ÔN TÂP GIẢI TÍCH
THỬ THÁCH NGÀY 48: GRADIENT DESCENT VÀ THUẬT TOÁN TRUYỀN NGƯỢC
THỬ THÁCH NGÀY 49: BÀI TOÁN HỒI QUY TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 50: BÀI TOÁN HỒI QUY LOGISTIC
THỬ THÁCH NGÀY 51: ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ
THỬ THÁCH NGÀY 52: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
THỬ THÁCH NGÀY 53: LÝ THUYẾT THÔNG TIN
THỬ THÁCH NGÀY 54: TỔNG QUAN VỀ MÁY HỌC
THỬ THÁCH NGÀY 55: CÁC KHÁI NIỆM TRONG HỌC SÂU VÀ MẠNG TRUYỀN THẲNG
THỬ THÁCH NGÀY 56: THUẬT TOÁN TỐI ƯU - OPTIMIZATION
THỬ THÁCH NGÀY 57: HÀM ACTIVATION
THỬ THÁCH NGÀY 58: CÁC KỸ THUẬT GIẢM OVERFITTING TRONG HỌC SÂU
THỬ THÁCH NGÀY 59: YẾU TỐ ĐẠO ĐỨC VÀ SỰ CÔNG BẰNG TRONG MACHINE LEARNING
THỬ THÁCH NGÀY 60: GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH (COMPUTER VISION)
THỬ THÁCH NGÀY 61: PHÂN LOẠI HÌNH ẢNH - IMAGE CLASSIFICATION TRONG MÁY HỌC
THỬ THÁCH NGÀY 62: PHÂN LOẠI HÌNH ẢNH - IMAGE CLASSIFICATION TRONG HỌC SÂU
THỬ THÁCH NGÀY 63: PHÂN VÙNG ẢNH - IMAGE SEGMENTATION
THỬ THÁCH NGÀY 64: PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG - OBJECT DETECTION
THỬ THÁCH NGÀY 65: TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 66: TRUY XUẤT ẢNH THEO NỘI DUNG
THỬ THÁCH NGÀY 67: DỰ ÁN 07
THỬ THÁCH NGÀY 68: GIỚI THIỆU VỀ MÁY HỌC TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
THỬ THÁCH NGÀY 69: PHÂN LOẠI VĂN BẢN TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
THỬ THÁCH NGÀY 70: NHẬN DẠNG THỰC THỂ TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
THỬ THÁCH NGÀY 71: TRUY XUẤT THÔNG TIN TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
1 trên 2
Chưa tham gia

Khoá học bao gồm

  • 285 Bài học