Thử thách 100 ngày chinh phục Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

Nội dung Khoá học

THỬ THÁCH NGÀY 1: HIỂU VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

THỬ THÁCH NGÀY 2: Ngôn ngữ lập trình & Python
THỬ THÁCH NGÀY 3: Lập trình Python cơ bản (P2)
THỬ THÁCH NGÀY 4,5: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
THỬ THÁCH NGÀY 6: DỰ ÁN 01
THỬ THÁCH NGÀY 7: PANDAS
THỬ THÁCH NGÀY 8: NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 9: DỰ ÁN 02
THỬ THÁCH NGÀY 10: HIỂU VỀ DỮ LIỆU (DATA)
THỬ THÁCH NGÀY 11: XỬ LÝ DỮ LIỆU CHỮ
THỬ THÁCH NGÀY 12: XỬ LÝ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH
THỬ THÁCH NGÀY 13: XỬ LÝ DỮ LIỆU VIDEO
THỬ THÁCH NGÀY 14: XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢNG
THỬ THÁCH NGÀY 15: XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH
THỬ THÁCH NGÀY 16: THU THẬP DỮ LIỆU TRÊN INTERNET
THỬ THÁCH NGÀY 17: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB TĨNH
THỬ THÁCH NGÀY 18: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB ĐỘNG
THỬ THÁCH NGÀY 19: CÁC KỸ THUẬT THU THẬP DỮ LIỆU NÂNG CAO
THỬ THÁCH NGÀY 20: DỰ ÁN 03
THỬ THÁCH NGÀY 21: GIỚI THIỆU TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 22: BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI
THỬ THÁCH NGÀY 23: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN QUAN HỆ TƯƠNG QUAN
THỬ THÁCH NGÀY 24: BIỂU ĐỒ THỨ HẠNG
THỬ THÁCH NGÀY 25: BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN VÀ BIỂU ĐỒ GIAO THOA
THỬ THÁCH NGÀY 26: BIỂU ĐỒ CHU KỲ VÀ TIMESERIES
THỬ THÁCH NGÀY 27: BIỂU ĐỒ KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ
THỬ THÁCH NGÀY 28: KỸ THUẬT ĐỂ TẠO NÊN MỘT BIỂU ĐỒ TỐT TRONG TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 29: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH VÀ THĂM DÒ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 30: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THĂM DÒ (EDA)
THỬ THÁCH NGÀY 31: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CỤM
THỬ THÁCH NGÀY 32: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM THƯỜNG DÙNG
THỬ THÁCH NGÀY 33: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM ĐẶC BIỆT
THỬ THÁCH NGÀY 34: DỰ ÁN 04
THỬ THÁCH NGÀY 35: QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 36: XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ
THỬ THÁCH NGÀY 37: QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 38: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHIẾM KHUYẾT
THỬ THÁCH NGÀY 39: XỬ LÝ DỮ LIỆU CÓ PHƯƠNG SAI THẤP
1 trên 2
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký3.000.000 ₫

Khoá học bao gồm

  • 295 Bài học