Thử thách 100 ngày chinh phục Khoa học dữ liệu (Data Science)

Nội dung Khoá học

THỬ THÁCH NGÀY 1: HIỂU VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

THỬ THÁCH NGÀY 2: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 3: LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN (P2)
THỬ THÁCH NGÀY 4,5: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
THỬ THÁCH NGÀY 6: DỰ ÁN 01
THỬ THÁCH NGÀY 7: PANDAS
THỬ THÁCH NGÀY 8: NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 9: DỰ ÁN 02
THỬ THÁCH NGÀY 10: HIỂU VỀ DỮ LIỆU (DATA)
THỬ THÁCH NGÀY 11: XỬ LÝ DỮ LIỆU CHỮ
THỬ THÁCH NGÀY 12: XỬ LÝ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH
THỬ THÁCH NGÀY 13: XỬ LÝ DỮ LIỆU VIDEO
THỬ THÁCH NGÀY 14: XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢNG
THỬ THÁCH NGÀY 15: XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH
THỬ THÁCH NGÀY 16: THU THẬP DỮ LIỆU TRÊN INTERNET
THỬ THÁCH NGÀY 17: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB TĨNH
THỬ THÁCH NGÀY 18: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB ĐỘNG
THỬ THÁCH NGÀY 19: CÁC KỸ THUẬT THU THẬP DỮ LIỆU NÂNG CAO
THỬ THÁCH NGÀY 20: DỰ ÁN 03
THỬ THÁCH NGÀY 21: GIỚI THIỆU TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 22: BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI
THỬ THÁCH NGÀY 23: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN QUAN HỆ TƯƠNG QUAN
THỬ THÁCH NGÀY 24: BIỂU ĐỒ THỨ HẠNG
THỬ THÁCH NGÀY 25: BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN VÀ BIỂU ĐỒ GIAO THOA
THỬ THÁCH NGÀY 26: BIỂU ĐỒ CHU KỲ VÀ TIMESERIES
THỬ THÁCH NGÀY 27: BIỂU ĐỒ KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ
THỬ THÁCH NGÀY 28: KỸ THUẬT ĐỂ TẠO NÊN MỘT BIỂU ĐỒ TỐT TRONG TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 29: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH VÀ THĂM DÒ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 30: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THĂM DÒ (EDA)
THỬ THÁCH NGÀY 31: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CỤM
THỬ THÁCH NGÀY 32: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM THƯỜNG DÙNG
THỬ THÁCH NGÀY 33: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM ĐẶC BIỆT
THỬ THÁCH NGÀY 34: DỰ ÁN 04
THỬ THÁCH NGÀY 35: QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 36: XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ
THỬ THÁCH NGÀY 37: QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 38: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHIẾM KHUYẾT
THỬ THÁCH NGÀY 39: XỬ LÝ DỮ LIỆU CÓ PHƯƠNG SAI THẤP
THỬ THÁCH NGÀY 40: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHUYẾT VỚI KỸ THUẬT ĐA BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 41: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHUYẾT VỚI KỸ THUẬT ĐA BIẾN PHẦN 2
THỬ THÁCH NGÀY 42: GIỚI THIỆU VỀ CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 43: CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU VỚI DỮ LIỆU SỐ
THỬ THÁCH NGÀY 44: CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU VỚI DỮ LIỆU LẬP NHÓM
THỬ THÁCH NGÀY 45: CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH VÀ VĂN BẢN
THỬ THÁCH NGÀY 46: DỰ ÁN 06
THỬ THÁCH NGÀY 47: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ FEATURE ENGINEERING
THỬ THÁCH NGÀY 48: CÁC LOẠI DỮ LIỆU THƯỜNG GẶP TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 49: DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ FACTOR ANALYSIS
THỬ THÁCH NGÀY 50: CÁC KĨ THUẬT THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG FEATURE ENGINEERING
THỬ THÁCH NGÀY 51: CÁC KĨ THUẬT THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG FEATURE ENGINEERING (PHẦN 2)
THỬ THÁCH NGÀY 52: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA FEATURE ENGINEERING
THỬ THÁCH NGÀY 53: LƯU TRỮ FEATURE (FEATURE STORE)
THỬ THÁCH NGÀY 54: BIAS VÀ FAIRNESS TRONG FEATURE ENGINEERING
THỬ THÁCH NGÀY 55: CẢI THIỆN SỰ THIÊN VỊ
THỬ THÁCH NGÀY 56: DỰ ÁN 07
THỬ THÁCH NGÀY 57: ÔN TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 58: ÔN TẬP GIẢI TÍCH
THỬ THÁCH NGÀY 59: GRADIENT DESCENT VÀ THUẬT TOÁN TRUYỀN NGƯỢC
THỬ THÁCH NGÀY 60: BÀI TOÁN HỒI QUY TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 61: BÀI TOÀN HỒI QUY LOGISTIC
THỬ THÁCH NGÀY 62: ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ
THỬ THÁCH NGÀY 63: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
THỬ THÁCH NGÀY 64: LÝ THUYẾT THÔNG TIN
THỬ THÁCH NGÀY 65: TỔNG QUAN VỀ MÁY HỌC VÀ KHDL
THỬ THÁCH NGÀY 66: VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH MÁY HỌC
THỬ THÁCH NGÀY 67: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 68: GRADIENT DESCENT VÀ MÁY HỌC
THỬ THÁCH NGÀY 69: MÔ HÌNH CHỐNG OVERFITTING TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
THỬ THÁCH NGÀY 70: MÔ HÌNH SUPPORT VECTOR REGRESSION TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
THỬ THÁCH NGÀY 71: MÔ HÌNH CÂY TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
THỬ THÁCH NGÀY 72: MÔ HÌNH GỘP ENSEMBLE TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
THỬ THÁCH NGÀY 73: MÔ HÌNH GỘP ENSEMBLE TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY PHẦN 2
THỬ THÁCH NGÀY 74: DỰ ÁN 08
THỬ THÁCH NGÀY 75: MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG TỪ MÁY HỌC TỚI THỰC TẾ
THỬ THÁCH NGÀY 76: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI
THỬ THÁCH NGÀY 77: MÔ HÌNH LOGISTIC REGRESSION
THỬ THÁCH NGÀY 78: MÔ HÌNH CÂY TRONG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI
THỬ THÁCH NGÀY 79: MÔ HÌNH ENSEMBLE TRONG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI
THỬ THÁCH NGÀY 80: THIẾT KẾ PIPELINE DỰ ĐOÁN
THỬ THÁCH NGÀY 81: HÀM RỦI RO TRONG THUẬT TOÁN
THỬ THÁCH NGÀY 82: DỰ ÁN 09
THỬ THÁCH NGÀY 83: CROSS VALIDATION
THỬ THÁCH NGÀY 84: ĐIỀU CHỈNH SIÊU THAM SỐ - HYPERPARAMETER TUNING
THỬ THÁCH NGÀY 85: XỬ LÝ DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG
THỬ THÁCH NGÀY 86: XỬ LÝ DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG PHẦN 2
THỬ THÁCH NGÀY 87: ĐIỀU CHỈNH SIÊU THAM SỐ - HYPERPARAMETER RUNING PHẦN 2
THỬ THÁCH NGÀY 88: DỰ ÁN 10
THỬ THÁCH NGÀY 89: TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU TIME SERIES
THỬ THÁCH NGÀY 90: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC VỚI CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH (STATSMODELS)
THỬ THÁCH NGÀY 91: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG DỮ LIỆU TIME SERIES
THỬ THÁCH NGÀY 92: DEEPLEARING TRONG DỰ BÁO DỮ LIỆU THỜI GIAN
THỬ THÁCH NGÀY 93: TẠO BIẾN CHO DỮ LIỆU TIME SERIES
THỬ THÁCH NGÀY 94: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC ĐA BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 95: MÔ HÌNH PHÂN CỤM SỬ DỤNG DỮ LIỆU TIME SERIES
THỬ THÁCH NGÀY 96: TENSORFLOW + PYTORCH
THỬ THÁCH NGÀY 97: STREAMLIT + GRADIO
THỬ THÁCH NGÀY 98: CAPSTONE PROJECT
Chưa tham gia
4.500.000 ₫

Khoá học bao gồm

  • 511 Bài học