Thử thách 100 ngày chinh phục Khoa học dữ liệu (Data Science)

Với thử thách 100 ngày học tập nhằm chinh phục lĩnh vực Khoa học dữ liệu (Data Science) bạn sẽ học được những kiến thức & kỹ thuật từ thu thập, xử lý, trực quan hoá dữ liệu tới việc áp dụng các Mô hình máy học (Machine Learning models) để xây dựng các mô hình phân loại, dự đoán dựa trên dữ liệu nhằm áp dụng vào thực tế nghiệp vụ & kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung Khoá học

THỬ THÁCH NGÀY 0: THỬ THÁCH KHỞI ĐỘNG

THỬ THÁCH NGÀY 1: HIỂU VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 2: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PYTHON
THỬ THÁCH NGÀY 3: LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN (P2)
THỬ THÁCH NGÀY 4,5: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
THỬ THÁCH NGÀY 6: DỰ ÁN 01
THỬ THÁCH NGÀY 7: PANDAS
THỬ THÁCH NGÀY 8: NUMPY
THỬ THÁCH NGÀY 9: DỰ ÁN 02
THỬ THÁCH NGÀY 10: HIỂU VỀ DỮ LIỆU (DATA)
THỬ THÁCH NGÀY 11: XỬ LÝ DỮ LIỆU CHỮ
THỬ THÁCH NGÀY 12: XỬ LÝ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH
THỬ THÁCH NGÀY 13: XỬ LÝ DỮ LIỆU VIDEO
THỬ THÁCH NGÀY 14: XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢNG
THỬ THÁCH NGÀY 15: XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH
THỬ THÁCH NGÀY 16: THU THẬP DỮ LIỆU TRÊN INTERNET
THỬ THÁCH NGÀY 17: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB TĨNH
THỬ THÁCH NGÀY 18: THU THẬP DỮ LIỆU TRANG WEB ĐỘNG
THỬ THÁCH NGÀY 19: CÁC KỸ THUẬT THU THẬP DỮ LIỆU NÂNG CAO
THỬ THÁCH NGÀY 20: DỰ ÁN 03
THỬ THÁCH NGÀY 21: GIỚI THIỆU TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 22: BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI
THỬ THÁCH NGÀY 23: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN QUAN HỆ TƯƠNG QUAN
THỬ THÁCH NGÀY 24: BIỂU ĐỒ THỨ HẠNG
THỬ THÁCH NGÀY 25: BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN VÀ BIỂU ĐỒ GIAO THOA
THỬ THÁCH NGÀY 26: BIỂU ĐỒ CHU KỲ VÀ TIMESERIES
THỬ THÁCH NGÀY 27: BIỂU ĐỒ KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ
THỬ THÁCH NGÀY 28: KỸ THUẬT ĐỂ TẠO NÊN MỘT BIỂU ĐỒ TỐT TRONG TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 29: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH VÀ THĂM DÒ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 30: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THĂM DÒ (EDA)
THỬ THÁCH NGÀY 31: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CỤM
THỬ THÁCH NGÀY 32: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM THƯỜNG DÙNG
THỬ THÁCH NGÀY 33: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM ĐẶC BIỆT
THỬ THÁCH NGÀY 34: DỰ ÁN 04
THỬ THÁCH NGÀY 35: QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 36: XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ
THỬ THÁCH NGÀY 37: QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 38: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHIẾM KHUYẾT
THỬ THÁCH NGÀY 39: XỬ LÝ DỮ LIỆU CÓ PHƯƠNG SAI THẤP
THỬ THÁCH NGÀY 40: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHUYẾT VỚI KỸ THUẬT ĐA BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 41: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHUYẾT VỚI KỸ THUẬT ĐA BIẾN PHẦN 2
THỬ THÁCH NGÀY 42: GIỚI THIỆU VỀ CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 43: CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU VỚI DỮ LIỆU SỐ
THỬ THÁCH NGÀY 44: CHUẨN HOÁ VÀ BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU VỚI DỮ LIỆU LẬP NHÓM
THỬ THÁCH NGÀY 45: CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH VÀ VĂN BẢN
THỬ THÁCH NGÀY 46: DỰ ÁN 06
THỬ THÁCH NGÀY 47: Khái niệm cơ bản về feature engineering KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ FEATURE ENGINEERING
THỬ THÁCH NGÀY 48: CÁC LOẠI DỮ LIỆU THƯỜNG GẶP TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
THỬ THÁCH NGÀY 49: DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ FACTOR ANALYSIS
THỬ THÁCH NGÀY 50: CÁC KỸ THUẬT THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG FEATURE ENGINEERING (PHẦN 1)
THỬ THÁCH NGÀY 51: CÁC KỸ THUẬT THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG FEATURE ENGINEERING (PHẦN 2)
THỬ THÁCH NGÀY 52: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA FEATURE ENGINEERING
THỬ THÁCH NGÀY 53: LƯU TRỮ FEATURE (FEATURE STORE)
THỬ THÁCH NGÀY 54: BIAS VÀ FAIRNESS TRONG FEATURE ENGINEERING
THỬ THÁCH NGÀY 55: CẢI THIỆN SỰ THIÊN VỊ
THỬ THÁCH NGÀY 56: DỰ ÁN 07
THỬ THÁCH NGÀY 57: ÔN TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 58: ÔN TẬP GIẢI TÍCH
THỬ THÁCH NGÀY 59: GRADIENT DESCENT VÀ THUẬT TOÁN TRUYỀN NGƯỢC
THỬ THÁCH NGÀY 60: BÀI TOÁN HỒI QUY TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 61: BÀI TOÁN HỒI QUY LOGISTIC
THỬ THÁCH NGÀY 62: ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ
THỬ THÁCH NGÀY 63: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
THỬ THÁCH NGÀY 64: LÝ THUYẾT THÔNG TIN
THỬ THÁCH NGÀY 65: TỔNG QUAN VỀ MÁY HỌC VÀ KHDL
THỬ THÁCH NGÀY 66: VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH MÁY HỌC
THỬ THÁCH NGÀY 67: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH
THỬ THÁCH NGÀY 68: GRADIENT DESCENT VÀ MÁY HỌC
THỬ THÁCH NGÀY 69: MÔ HÌNH CHỐNG OVERFITTING TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
THỬ THÁCH NGÀY 70: MÔ HÌNH SUPPORT VECTOR REGRESSION TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
THỬ THÁCH NGÀY 71: MÔ HÌNH CÂY TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
THỬ THÁCH NGÀY 72: MÔ HÌNH GỘP ENSEMBLE TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
THỬ THÁCH NGÀY 73: MÔ HÌNH GỘP ENSEMBLE TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY (P2)
THỬ THÁCH NGÀY 74: DỰ ÁN 08
THỬ THÁCH NGÀY 75: MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG TỪ MÁY HỌC TỚI THỰC TẾ
THỬ THÁCH NGÀY 76: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI
THỬ THÁCH NGÀY 77: MÔ HÌNH LOGISTIC REGRESSION
THỬ THÁCH NGÀY 78: MÔ HÌNH CÂY TRONG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI
THỬ THÁCH NGÀY 79: MÔ HÌNH ENSEMBLE TRONG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI
THỬ THÁCH NGÀY 80: THIẾT KẾ PIPELINE DỰ ĐOÁN
THỬ THÁCH NGÀY 81: HÀM RỦI RO TRONG THUẬT TOÁN PHÂN LOẠI
THỬ THÁCH NGÀY 82: DỰ ÁN 09
THỬ THÁCH NGÀY 83: CROSS VALIDATION
THỬ THÁCH NGÀY 84: ĐIỂU CHỈNH SIÊU THAM SỐ - HYPERPARAMETER TUNING
THỬ THÁCH NGÀY 85: XỬ LÝ DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG
THỬ THÁCH NGÀY 86: XỬ LÝ DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG PHẦN 2
THỬ THÁCH NGÀY 87: ĐIỀU CHỈNH SIÊU THAM SỐ - HYPERPARAMETER TUNING PHẦN 2
THỬ THÁCH NGÀY 88: DỰ ÁN 10
THỬ THÁCH NGÀY 89: TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU TIME SERIES
THỬ THÁCH NGÀY 90: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC VỚI CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH (STATSMODELS)
THỬ THÁCH NGÀY 91: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG DỮ LIỆU TIME SERIES
THỬ THÁCH NGÀY 92: DEEPLEARNING TRONG DỰ BÁO DỮ LIỆU THỜI GIAN
THỬ THÁCH NGÀY 93: TẠO BIẾN CHO DỮ LIỆU TIME SERES
THỬ THÁCH NGÀY 94: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC ĐA BIẾN
THỬ THÁCH NGÀY 95: MÔ HÌNH PHÂN CỤM SỬ DỤNG DỮ LIỆU TIME SERIES
THỬ THÁCH NGÀY 96: TENSORFLOW + PYTORCH
THỬ THÁCH NGÀY 97: STREAMLIT + GRADIO
THỬ THÁCH NGÀY 98: CAPSTORE PROJECT
THỬ THÁCH NGÀY 99: DEMO DAY
THỬ THÁCH NGÀY 100: INTERVIEW DAY
Chưa tham gia

Khoá học bao gồm

  • 288 Bài học
  • 1 Quiz