TechXplore – AI for teens

Nội dung Khoá học

Buổi 1: Khai giảng

Buổi 2: Tổng quan về lập trình & lập trình Python
Buổi 3: Lập trình Python cơ bản
Buổi 4: Giới thiệu về Dữ liệu (Data)
Buổi 5: Giới thiệu về Machine Learning (Máy học)
Buổi 6: Giới thiệu về Học sâu (Deep Learning)
Buổi 7: Giới thiệu về Thị giác máy tính (Computer Vision)
Buổi 8: Giới thiệu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
Buổi 9: Xây dựng sản phẩm AI + Đề tài cuối khoá + Kỹ năng mềm
Buổi 10: Demo Day
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 50 Bài học