Mô hình máy học và học sâu nâng cao

Nội dung Khoá học

Chương 1: Thị giác máy tính (Computer Vision)

Chương 2: Máy học trong Ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
Chương 3: Hệ thống đề xuất (Recommender System)
Chương 4: Các mô hình máy học dựa trên GANs
Chương 5: Các mô hình máy học dựa trên AutoEncoders
Chương 6: Nền tảng về học sâu
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 143 Bài học