Trong khoá học này học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản tới nâng cao về lập trình bằng ngôn ngữ Python cũng như được thực hành các kiến thức đã học thông qua làm bài tập và dự án trong khoá học. Nắm vững những kiến thức này là tiền đề quan trọng giúp học viên tiếp thu được kiến thức những học phần sau một cách hiệu quả.

Nội dung Khoá học

Chương 1: Ngôn ngữ lập trình Python

Chương 2: Các khái niệm & Kiểu dữ liệu cơ bản
Chương 3: Các cấu trúc điều kiện
Chương 4: Cấu trúc dữ liệu
Chương 5: Làm việc với thư viện Pandas
Chương 6: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
Chương 7: Kiểm thử chức năng (Unit Test), Logging
Chương 8: Xây dựng Module, Package và đóng gói chương trình Python
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 102 Bài học
  • 1 Quiz