Lập trình Python nâng cao

Khoá học “Lập Trình Python Nâng Cao” mang đến cho học viên sự hiểu biết sâu rộng và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực lập trình Python.

Trong phần Concurrency, bạn sẽ được giới thiệu về khái niệm và tầm quan trọng của lập trình đồng thời, với những kiến thức vững về threading, multiprocessing, và asynchronous programming. Chủ đề này không chỉ đưa ra lý thuyết mà còn hướng dẫn cách áp dụng vào thực tế thông qua các best practices và giải quyết các vấn đề phức tạp như race conditions.

Trong khi đó, phần về GUIs được loại bỏ để tập trung vào các chủ đề như xây dựng ứng dụng web với Django framework và phát triển RESTful APIs sử dụng FastAPI. Học viên sẽ trải qua quá trình từ cơ bản đến nâng cao, từ thiết kế mô hình dữ liệu, xử lý URL và views, đến việc triển khai và quản lý ứng dụng web.

Cuối cùng, trong mô-đun FastAPI, học viên sẽ hiểu về cách xây dựng APIs thời gian thực với tính năng bảo mật cao, đồng thời làm việc với cơ sở dữ liệu và triển khai chúng sẵn sàng cho môi trường triển khai.

Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 23 Bài học