Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về Lập trình hướng đối tượng dùng ngôn ngữ Java. Các chủ đề bao gồm các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng như Lớp và Đối tượng, Tính kế thừa và Tính đóng gói, Tính đa hình và Giao diện và cách sử dụng JUnit để kiểm thử chương trình.

Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 30 Bài học