Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Học tăng cường (Reinforcement Learning) là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong học máy và trí tuệ nhân tạo. Trong khoá học này học viên sẽ được hình thành nền tảng của học tăng cường qua các khái niệm và thuật toán cơ bản nhất và thực hành từng thuật toán qua mỗi bài tập.

Nội dung Khoá học

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Các phương pháp Tabular
Chương 3: Giải thích và tối ưu hàm nhiều biến
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 42 Bài học