Giải tích (Calculus)

Trong khoá học này học viên sẽ được hệ thống lại các kiến thức cơ bản nhất về Giải tích hàm một biến đã được học trong chương trình phổ thông như giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân và tối ưu hóa; từ đó phát triển lên Giải tích hàm nhiều biến trong khuôn khổ toán cao cấp. Các nội dung kiến thức trong khóa học được thiết kế làm cơ sở toán học nền tảng cho Khoa học dữ liệu. Học viên sẽ được ứng dụng dụng ngay các kiến thức lý thuyết Giải tích để phân tích bản chất toán học của một số kỹ thuật cơ bản trong Máy học và Khoa học dữ liệu.

Nội dung Khoá học

Chương 1: Giải tích và tối ưu hóa hàm một biến

Chương 2: Giải tích và tối ưu hóa hàm nhiều biến
Chương 3: Một số kỹ thuật Giải tích ứng dụng quan trọng trong Học máy và Khoa học dữ liệu
Chương 4: Thực hành ứng dụng Giải tích trong Học máy và Khoa học dữ liệu
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 38 Bài học