Công nghệ phần mềm (Software Engineering)

Khoá học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về Công nghệ phần mềm.
Các chủ đề bao gồm các kiến thức cơ bản về Công nghệ phần mềm như:

  • Ttổng quan về Công nghệ phần mềm
  • Quy trình phát triển phần mềm
  • Phát triển phần mềm dùng phương pháp Agile
  • Cách viết Tài liệu yêu cầu
  • Mô hình hóa hệ thống phần mềm•
  • Thiết kế kiến trúc của phần mềm •
  • Tìm hiểu về thiết kế hướng đối tượng và cách phát trển phần mềm
  • Kiểm thử phần mềm
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 20 Bài học