Cơ sở dữ liệu (Database)

Khoá học này trang bị cho học viên các khái niệm về dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ thao tác trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu. Kết thúc khoá học, học viên có khả năng thiết kế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu để giải quyết các bài toán thực tế cũng như sử dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để quản trị một cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa các truy vấn.

Nội dung Khoá học

Chương 1: Đại cương về Cơ sở dữ liệu

Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ
Chương 3: Ngôn ngữ SQL
Chương 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 56 Bài học