AI trong Y sinh (Biomedical)

Ở khoá học AI trong Y sinh (AI in Biomedical), học viên sẽ học được ứng dụng các kỹ thuật Deep Learning (học sâu) trong y sinh (biomedical) bao gồm các kỹ thuật liên quan đến thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên cũng như các bài toán phân loại trong y sinh. Ngoài ra, học viên cũng sẽ nắm được các rủi ro và đạo đức trong việc ứng dụng AI trong y sinh.

Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 15 Bài học