AI trong An toàn thông tin

Khoá học AI trong An toàn thông tin (AI in Information Security) với mục tiêu nhằm giúp học viên:

  • Phân tích các vấn đề tính toán phức tạp, áp dụng các nguyên lý của trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông minh và kiến thức liên quan khác để xác định các giải pháp.
  • Tìm hiểu và khai thác hiệu quả những công nghệ hiện tại và có khả năng phát triển nó tạo ra những công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực đặc biệt là bảo mật thông tin
  • Thiết kế, cài đặt, triển khai và đánh giá các giải pháp trí tuệ nhân tạo dựa trên máy tính để đáp ứng yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin
  • Đề xuất kết hợp các giải pháp có tính hệ thống để lựa chọn, phát triển, áp dụng, tích hợp giải pháp trí tuệ nhân tạo nhằm đạt được các mục tiêu của người dùng.

Nội dung Khoá học

Chương 1: Tổng quan về an toàn thông tin

Chương 2: Các dạng tấn công và phần mềm độc hại
Chương 3: Các tấn công mạng sử dụng AI
Chương 4: Ứng dụng AI vào các hệ thống phát hiện tấn công mạng
Chương 5: Tấn công vào các hệ thống AI
Chương 6: Giải pháp chống tấn công vào các hệ thống AI
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 45 Bài học